پورته کول

مهرباني وکړئ ژبه غوره کړئ

انګلیسيانګلیسي (ډیفالټ)
د کلکسینونو لهد کلکسینونو له
کلمات پهکلمات په
امارياماري
عربيعربي
د ارمنستاند ارمنستان
د اذربایجان دد اذربایجان د
باسکباسک
بلاروسيبلاروسي
بنګاليبنګالي
د بوسنیاد بوسنیا
د بلغاریاد بلغاریا
کتلانکتلان
ChichewaChichewa
په () کېپه () کې
په () کېپه () کې
کورسیکنکورسیکن
کرواسینکرواسین
د چکد چک
ډنمارکيډنمارکي
هالینډيهالینډي
یا بروز کولیا بروز کول
استونیااستونیا
فلیپیني دفلیپیني د
فنلڼډيفنلڼډي
د فرانسې دد فرانسې د
فريزيفريزي
ګلېشياييګلېشيايي
د ګرجستاند ګرجستان
د آلمان دد آلمان د
یونانيیوناني
ګجراتيګجراتي
هایتین Creoleهایتین Creole
هوساهوسا
عبرانيعبراني
هنديهندي
هنګريهنګري
ایلینډیکایلینډیک
igboigbo
اندونېزیايياندونېزیايي
ائيرلېنډيائيرلېنډي
ایټالویایټالوی
د جاپان دد جاپان د
جاوايېجاوايې
کناډاکناډا
د قزاقستاند قزاقستان
خمېرخمېر
کوریایيکوریایي
بهاسا ()بهاسا ()
د قرغزستاند قرغزستان
لاولاو
لېټوانيلېټواني
لیتوانیایيلیتوانیایي
لوګزامبورګيلوګزامبورګي
مخدونيمخدوني
MalagasyMalagasy
مالیزیایيمالیزیایي
مالايلاممالايلام
مالټایيمالټایي
ماوريماوري
مراټيمراټي
منګولیاییمنګولیایی
د میانمار (برما)د میانمار (برما)
نېپالينېپالي
ناروېناروې
پښتوپښتو
فارسيفارسي
صیقلصیقل
پرتګاليپرتګالي
د پنجابيد پنجابي
رومانیاييرومانیايي
روسیروسی
سمونيسموني
د سکاټلنډ د ګېلکد سکاټلنډ د ګېلک
سربيسربي
سيسوتوسيسوتو
شوناشونا
سنديسندي
SinhalaSinhala
سلواکسلواک
سلوانیایيسلوانیایي
د سومالیا دد سومالیا د
اسپانویاسپانوی
سودانسودان
سواهیليسواهیلي
د سویډن دد سویډن د
تاجکتاجک
تامیلتامیل
یا بروز کولیا بروز کول
تایلېنديتایلېندي
ترکيترکي
د اوکرایند اوکراین
اردواردو
ازبکازبک
ویتناميویتنامي
ګوجراتيګوجراتي
خوساخوسا
عبرانيعبراني
یوروبایوروبا
ZuluZulu